Downtown_Stockton-e1479347812402

Downtown Stockton (Image credit: Montyofarabia/Wikipedia Commons)