Climate strike Santa Rosa1

Youth speak at the Climate Strike in Santa Rosa on September 20, 2019